Privacy Beleid

Inleiding

Dit privacybeleid ziet toe op de door Verloskundigen Aan ’t IJ aangeboden zorgverlening binnen de verloskundigenpraktijk en via de website www.verloskundigenaantij.nl. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Verloskundigenpraktijk Aan ’t IJ omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. In het privacybeleid wordt onder meer beschreven welke (categorieën van) persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over Verloskundigenpraktijk Aan ‘t IJ

 

Verloskundigen aan ’t IJ is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 63030403 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hierna wordt Verloskundigen aan ’t IJ. aangeduid  als “Verloskundigen aan ’t IJ“. Voor vragen over het privacybeleid is Verloskundigen aan ’t IJ bereikbaar op werkdagen van 9.00-13.30u op telefoonnummer 020-6326076 (optie 2). Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@verloskundigenaantij.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van cliënten worden door Verloskundigen aan’t IJ verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
• Uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst
• Administratieve doeleinden
• Om de relatie met de cliënten te onderhouden en uit te breiden

Grondslagen voor de verwerking zijn:
• de geneeskundige behandelovereenkomst
• toestemming
• gerechtvaardigd belang van Verloskundigenpraktijk Aan ‘t IJ

Welke persoonsgegevens worden verwerkt door Verloskundigen aan’t IJ:
1. Naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke van de zwangere en haar partner voor communicatie benodigde gegevens Medische gegevens en andere bijzondere persoonsgegevens, waaronder burgerservice-nummer, indien en voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie van kosten bij de zorgverzekeraar;

2. NAW-Gegevens ten behoeve van kwaliteitsbewaking en follow up van de behandeling in het kader van kwaliteitsbewaking Wet Bevolkings Onderzoek (counselingsgegevens en prenatale screening);

3. Klachten en opmerkingen over de behandeling van betrokkene;

4. Andere gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor een juiste behandeling en afhandeling van de behandeling.n

Bovenstaande lijst is niet uitputtend en kan variëren al naar gelang de behandelovereenkomst.

Online registratie van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden geregistreerd in het online verloskundig registratie systeem Orfeus – NEN Gecertificeerd welke voldoet aan beveiligingsnormen gesteld in de wet AVG. Dit systeem is alleen toegankelijk voor door de praktijk geregistreerde verloskundigen en assistenten. Al deze zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Registratie van NAW, geboortedatum, BSN en zorgverzekeringsnummer worden digitaal verwerkt ten behoeve van klanten bestand, controle identiteit en indienen van declaraties bij de zorgverzekeraar.

Foto

Een gevraagde webcam foto wordt alleen opgeslagen in het medisch dossier ten behoeve van de herkenbaarheid van de cliënt voor de verloskundigen en assistenten in het kader van de zorgverlening. Het fotobestand van de webcam wordt na koppeling in het medisch dossier verwijderd.

E-mailadres

Emailadressen worden digitaal verwerkt ten behoeve van het verzenden van: nieuwsbrieven vanuit Verloskundigenpraktijk, uitnodigingen voor voorlichtingsavonden van de verloskundigenpraktijk en uitnodigen deelname enquête t.b.v. evaluatie van de zorgverlening door de verloskundigenpraktijk. Dit geschiedt via beveiligde e-mail. Partner mail adres wordt in principe niet gebruikt.

Delen van gezondheidstoestand met andere zorgverleners

Gegevensverwerking van de gezondheidstoestand van de cliënten in heden en verleden, de gezondheidstoestand van het (toekomstige) kind, de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen worden geregistreerd ten behoeve van de zorgverlening. Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met andere zorgverleners indien dit medisch noodzakelijk is en ten behoeve van de zorg. De beveiligde systemen, Zorgdomein of Zorgmail, worden gebruikt voor communicatie met andere zorgverleners.

Echocentra

De praktijk verstuurt op verzoek van de cliënt ten minste eenmaal een verwijzing via het beveiligde systeem Zorgmail naar het echocentrum van keuze. Het gaat hierbij om administratieve en medische cliëntgegevens. Bij het eerste contact met de verloskundigen praktijk zal telefonisch of via email actief toestemming worden gevraagd voor het versturen van de eerder genoemde gegevens via Zorgmail naar het echocentrum van keuze. Geeft de cliënt hier geen toestemming voor dan zal dit niet verzonden worden. Voor de overige verwijzingen van echo’s zal toestemming gevraagd worden middels het toestemmingsformulier.

Perined

Gegevens over zwangerschap en geboorte worden ten behoeve van landelijke kwaliteitsverbetering en onderzoek geleverd aan de Perinatale registratie. Informatie over uw privacy bij Perinatale registratie kunt u lezen op de website www.perined.nl/privacy. Perined beheert namens de zorgverleners een databank met medische gegevens.De postcode en geboortedatum van de moeder worden geregistreerd, dit maakt dat de persoon herleidbaar is.

Peridos

Indien u deelneemt aan sreenings programma’s PNS en de 20 weken echo worden gegevens uitgewisseld met de landelijke databank Peridos ten behoeve van de uitvoering van de screening en eventuele behandelingen, en ten behoeve van waarborging van de kwaliteit van zorgverlening. Meer informatie over je privacy bij de screeningsprogramma’s tijdens de zwangerschap vind je in de folders en op de RIVM-websites van de programma’s.

Vecozo

Dit systeem wordt gebruikt om te communiceren met zorgverzekeraars.

Praeventis

De gegevens rondom het 12 weeks bloedonderzoek en de hielprik worden via dit systeem gedeeld met het RIVM.

Wetenschappelijke studies

We delen geen gegevens met wetenschappelijke studies zonder toestemming. Wij vragen vooraf aan het delen van informatie over bijv de zwangerschap eerst toestemming aan de betrokkenen.

Geboortekaartjes

Toegezonden geboorteberichten en kaartjes worden maximaal 6 weken opgehangen in de openbare wachtruimte van de praktijk en aansluitend vernietigd. Wilt u dat uw NAW gegevens niet zichtbaar zijn in de wachtkamer, haalt u ze dan zelf weg met bijv een watervaste viltstift.

Inschrijven en afspraak maken

Indien u zich via onze website bij ons inschrijft of een afspraak maakt, dan worden de gegevens die u verstrekt in het betreffende formulier of afspraakservice uitsluitend gebruikt voor het beheren van uw inschrijving en het maken van een afspraak.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uw inschrijving af te kunnen handelen nadat u het inschrijfformulier op de website heeft ingevuld. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang vanVerloskundigen Aan’t IJ en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belangVerloskundigen Aan’t IJ en van u om uw inschrijving te kunnen verwerken in het medisch systeem. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige zorg periode.

U kunt zich ook aanmelden door ons te bellen op telefoonnummer 020-6326076 (optie 2), te mailen naar info@verloskundigenaantij.nlof via het inschrijfformulier op de website.

Verbeteren van onze dienstverlening

Uw gegevens kunnen wij gebruiken voor het verbeteren van onze dienstverlening. Dat doen wij echter alleen indien u de gegevens met dat doel heeft verstrekt, of ons daar toestemming voor heeft gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw feedback die u via een klachtenformulier aan ons heeft toegezonden of de toestemming die heeft gegeven voor het gebruik van cookies.

Aanmelden voor en versturen van onze nieuwsbrief

Het is mogelijk dat u ons via het toestemmingsformulier toestemming geeft voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Als u hier geen toestemming voor geeft, kunt u zichzelf niet aanmelden voor de nieuwsbrief. Nadat u zichzelf voor de nieuwsbrief heeft aangemeld wordt uw email-adres, voor-en achternaam verwerkt, zodat wij u op reguliere basis de nieuwsbrief kunnen sturen.

Get Response

Het automatische mailsysteem get respons wordt gebruikt voor het versturen van onze nieuwsbrieven. Uw persoonsgegevens; voor-en achternaam en emailadres worden alleen verstrekt aan de partij die voor ons het systeem voor het aanmelden en versturen van de nieuwsbrief verzorgt. Dit bedrijf is gevestigd in de Polen en is gecertificeerd met  het Privacy Shield, gebasseerd op de Commission implementin deciscion (EU) 2016/125- of july 12, 2016, volgens de richtlijn 95/46/EC. Privacy shield (aangemeld onder document C (2016/4176), gebasseerd op art 45 sec. 1 GDPR.  volgens de Europese richtlijn 95/46EC.

Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn mogelijk omdat u daar toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming heeft u gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming). De persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang u de betreffende nieuwsbrieven wenst te ontvangen. Onze nieuwsbrief bevat een link waarmee u zichzelf kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Uiterlijk 14 dagen na afmelding worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Contactformulier

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om vragen, klachten of andersoortige communicatie af te kunnen handelen nadat u het contactformulier op de website heeft ingevuld. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Verloskundigen praktijk en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Verloskundigen praktijk en van u om vragen, klachten of andersoortige communicatie op verzoek van u af te kunnen handelen. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de met het contactformulier verzonden vraag, klacht of andersoortige communicatie.

Foto's op onze website

Het is mogelijk dat de foto's op onze website een verwerking van persoonsgegevens vormen. Dat is het geval als een persoon op de foto's is afgebeeld. Voor zover nodig hebben de betreffende personen in vrijheid toestemming gegeven voor de publicatie van die foto's. Daarmee bestaat voor Verloskundigen aan ’t IJ een gerechtvaardigde belang voor de bijbehorende verwerking van persoonsgegevens. Dit belang bestaat uit het kunnen plaatsen van de foto's op de website, het onderhouden van de website en het recht op vrijheid van meningsuiting. De foto's worden getoond op de website zolang Verloskundigen aan’t IJ de betreffende foto van toegevoegde waarde voor de website acht.

Inschrijven voor informatieavond

U kunt zich ook aanmelden voor de informatieavond door ons te bellen op telefoonnummer 020-6326076 (optie 2) of mailen naar: info@verloskundigenaantij.nl. Registratie van deelnamenlijst wordt in het beveiligde systeem van Orfeus bijgehouden.

Websites van derden

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom raden wij u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Bewaartermijn

Het medisch dossier wordt volgens wettelijke bepaling Wet Geneeskundige behandelovereenkomst gedurende 15 jaar bewaard. Overige door uw verstrekte persoonsgegevens, voor bijvoorbeeld deelname aan voorlichtingsavonden, worden na gebruik vernietigd. Toegezonden geboorteberichten en kaartjes worden maximaal 6 wkn opgehangen in de openbare wachtruimte van de praktijk en aansluitend vernietigd.

Cookies- Google Analytics

In de gevallen dat wij de tool Google Analytics hebben geactiveerd, worden via onze website cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze tool is privacy vriendelijk ingesteld. Zo hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, wij laten de IP-adressen pseudonimiseren en hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Beveiliging

vVerloskundigen Aan ’t IJ heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Zo is de website www.verloskundigenaantij.nlonder meer beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat. Verzending van persoonsgegevens vindt dus via een beveiligde verbinding plaats. Daarnaast worden e-mails verzonden door e-mailservers die specifiek beveiligd zijn voor de zorg.

De overige technische bedrijven waar wij mee samenwerken zijn NEN7510 gecertificeerd.

Verwerkers en andere derden

De persoonsgegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Voor het overige kunnen aan de volgende personen en instanties toegang worden verleend/persoonsgegevens worden verstrekt:

• Onderzoekers als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek;
• Zorgverzekeraars voor zover noodzakelijk met het oog op de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
• Derden die belast zijn met het innen van vorderingen voor zover toegang/verstrekking noodzakelijk is en het geen medische gegevens betreft;
• Anderen, wanneer de grondslag van de verwerkte gegevens is:

*Toestemming van de betrokkene;
*Een noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen;
*Het vrijwaren van een vitaal belang van de betrokkene.

• Anderen, wanneer de verdere verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden geschiedt, indien de verantwoordelijke de nodige maatregelen heeft getroffen om te zorgen dat verdere verwerking uitsluitend ten behoeve van deze doeleinden geschiedt.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER een land of internationale organisatie ten aanzien waarvan geen adequaatheidsbesluit is genomen, dan wel een land waarmee geen juridisch bindend en afdwingbaar instrument is gesloten. .

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. In sommige gevallen kunnen wij niet voldoen aan het totaal verwijderen van al uw gegevens omdat we een wettelijke bewaarplicht hebben. Daar zullen we u dan ook van in kennis stellen. Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden. Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen. De huidige versie van het privacybeleid is het laatst gewijzigd op 15-06-2019.